Vedtekter for Vannringen

Med endringer vedtatt på årsmøte 19.3.96, 11.3.97, 16.3.99, 28.3.03, 12.4.07, 11.04.08, 26.03.2009, 26.09.2011, 14.02.2019 og 13.02.2020.

§1. Navn

Foreningens navn er: «Vannringen», Forening for norske vann- og miljølaboratorier, med organisasjonsnummer 996 704 025.

§2. Formål

  • Å bedre kontakten og bidra til samarbeid mellom laboratorier som utfører analyser innen vann-, miljø- og næringsmiddelsektoren.
  • Å bedre og sikre kvaliteten av analyser som utføres ved laboratoriene.
  • Å være et bindeledd mellom laboratoriene og myndigheter.
  • Å bidra til utviklingen av standardiserte metoder som benyttes i laboratoriene.

§3. Medlemskap

Foreningens målgruppe er laboratorier og andre som har som hovedoppgaver, å utføre analyser innen vann, miljø og næringsmiddelsektoren. De som ønsker medlemskap må søke til styret som vurderer medlemskapet. Personer med spesielle interesser innen fagfeltene kan søke om personlig medlemskap.

§4. Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig senest 1. desember i forretningsåret til foreningens styre og får virkning fra og med neste forretningsår.

§5. Årsmøte

Forretningsåret går fra 1.1 til 31.12. Årsmøtet holdes innen utgangen av april og innkallingen sendes ut med minst en måneds varsel.

  • Årsmøtet skal behandle følgende saker:
  • Årsberetning. Dekker tiden mellom årsmøtene
  • Vedtektsendringer
  • Revidert regnskap og budsjett
  • Fastsettelse av kontingent
  • Valg av styre, revisor, valgkomité og 2 til å underskrive referat fra årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling til kandidater legges frem på årsmøtet. Det er anledning til å komme med benkeforslag. Avstemmingen vil skje med håndsopprekking, men dersom minst et medlem ønsker det, skal avstemmingen gjøres skriftlig.
Valgkomiteen skal bestå av minimum tre personer. Både valgkomite og revisor velges for ett år. En fra valgkomiteen får være med på arbeidsseminaret kostnadsfritt.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Hvert medlemslaboratorium kan møte med flere representanter, men har følgende antall stemme(r) ut fra antall ansatte knyttet opp til laboratoriearbeid:

1 – 10: 1 stemme
11 – 50: 2 stemmer
51 →: 3 stemmer

Personlige medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§6. Organisasjonsform

Foreningen er organisert som en interesseorganisasjon med frivillig medlemskap. Arbeidet skal baseres mest mulig på frivillig innsats. Foreningen ledes av et styre.

§7. Styret

Styret består av 4 styremedlemmer. Valgperioden er 2 år. For å sikre fornyelse skal ingen sitte sammenhengende mer enn 2 perioder. For å sikre kontinuitet skal ikke hele styret være på valg samtidig. Halvparten av styret er på valg hvert år. Det skal tilstrebes at styret består av 2 av hvert kjønn. Styret konstituerer seg selv.

§8. Organisasjonens kontingenter

Medlemslaboratorier betaler en årlig kontingent ut fra antall ansatte (uavhengig av stillingsprosent) knyttet opp til laboratoriearbeid.

1 – 10: kr 2.000,-
11 – 50: kr 4.000,-
51 →: kr 6.000,-

Personlige medlemmer betaler en årlig kontingent på kr. 200. Endring av kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§9. Organisasjonens utgifter

Kontingenten skal dekke arbeidstid som går med til pålagt arbeid for foreningen og sekretærkostnader (porto, kopieringsutgifter osv.). Også styrets reiseutgifter skal dekkes av kontingenten samt kr 5000 per år i styrehonorar.

§10. Møter

Det skal arrangeres minimum et faglig møte pr. år, helst kombinert med årsmøtet.

§11. Arbeidsform

Foreningen skal arrangere kurs og seminarer som tar opp temaer som medlemmene mener det er behov for å videreutvikle. Kurs og seminarer skal være selvfinansierende.

Foreningen skal arbeide for at relevant informasjon gis ut til medlemmene.

§12. Vedtektsendring

Forslag til endring av vedtektene skal behandles på årsmøte, og må være innsendt til styret minst 1 måned før behandling. Styret skal sende ut endringsforslag til stemmeberettigede medlemmer minst 2 uker før behandling. Vedtak om vedtektsendring må gjøres med minst 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

§13. Oppløsning av foreningen

Forslag til oppløsning av foreningen skal behandles på årsmøte, og må være innsendt til styret minst 3 måneder før behandling. Styret skal sende ut forslaget til stemmeberettigede medlemmer minst 1 måned før behandling. Vedtak om oppløsning må gjøres med minst 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmerberettigede.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens midler fordeles likt blant medlemslaboratoriene.