Oppsummering av arbeidsseminar 18-19. april 2013

Vannringens arbeidsseminar 2013 ble arrangert på Radisson Blu i Bergen. Seminaret gikk over to dager, fra 18-19. april. Vannringen vil takke alle for deltakelsen, samt foredragsholderne for gode og spennende foredrag.

 

Følgende fordrag ble holdt:

KLIF v/ Audun Heggelund holdt et foredrag som omhandlet kjemikalier som kreves brukt ved analyse iht. til standardmetoder gitt i forskrifter, og som er problematisk å skaffe til veie (med vekt på Hg). I utgangspunktet er det nå totalforbud mot Hg. Men der hvor Hg inngår i analyser (eks KOF, standarder osv) kan KLIF gi unntak fra regelverket dersom man søker om godkjenning.  Dette gjelder ved innhold høyere enn 0,001 vektprosent.  Når det gjelder termometre, så kan dispensasjon gis i enkeltvedtak. Fra 10.10.17 vil det være totalforbud mot Hg-termometre. For regelverk, se § 2-3 (kvikksølv og kvikksølvforbindelser) og § 7-1 (unntak) i Produktforskriften.  Besøk hjemmesiden www.klif.no for mer informasjon og lovverk.

Fra 1. juli 2013 vil Direktorat for natur¬forvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) slås sammen til en etat, kalt Miljødirektoratet (avd. i Trondheim og Oslo).

Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Magnar Sekse. Sekse er fagdirektør i Vann- og avløpsetaten i Bergen. I 2012 ble han tildelt Vannprisen for å ha løftet VA-faget, og fordi han har utvist stort engasjement for å finne effektive løsninger gjennom ny teknologi.

I sitt foredrag for Vannringen snakket han om beredskap.  Han knyttet teorien om beredskap opp mot to hendelser som har vært viktige for Bergen den siste tiden; Giardia-epidemien i 2004, og den tørre vinteren i 2010 (de risikerte å gå tomme for drikkevann – spareråd / jobb med å finne nye drikkevannskilder). I etterkant av Giardia-epidemien kom VA-etaten med følgende anbefalinger til andre VA-etater i Norge: utfør ROS-analyse, sjekk hygieniske barrierer (risikovurdering), sjekk drift av anlegg og nett (rutiner / dokumentasjon av driftsopplegg), utvikle kvalitetssystemer og vedlikeholdsplaner, samt jobbe med holdninger og kompetansebygging.

Norsk akkreditering v/ Erik Figenschou.  Figenschou snakket om nytt fra NA.  Følgende personer har sluttet: Helena Johansson og Nils Birkeland. Permisjon: Lillian Reiter, Tove Kristin Dokka. Nye: Britt-Marie Bernskiøld, Anne Lise Lunde, og 3 saksbehandlere som starter våren 2013. Kvalitetssjef: Saeed Behdad. Nye fagledere: Erik Figenschou (Mat og miljø), Truls Søvde (sertifisering), og Tove Kristin Dokka (inspeksjon). Bedømmingsfrekvens: akkrediteringsperiode på 5 år, besøk minst 6 måneder før akkreditering utgår. Normal besøksfrekvens 9-15 måneder, maks 18 måneder. NA jobber fortsatt med å lage 5-årsplaner. Det er 3 nye standardmetoder, disse skulle vært tatt i bruk og rapportert inn til NA innen 1.april (i foredraget ble det spesielt lagt vekt på den nye pH-standarden). Vekter: Justervesenet opphører for kontroll av laboratorievekter. Andre ting som ble gjennomgått: søknad om utvidelse, akkrediterte måleområder, kontrollkort.

Analysesenteret, Trondheim kommune v/ Arne Magnus Jensen snakket om laboratoriets rolle i samfunnet. Han gikk igjennom temaene virksomhetens kjerneaktiviteter, opplysning og veiledning, database, forhold internt i kommunen / eiere, geografiske forhold, samarbeidspartnere, og markedsarbeid. En rød tråd gjennom foredraget var at laboratorier bør samarbeide mer seg i mellom (utveksle tjenester og kunnskap), viktigheten av å holde seg oppdatert på kunnskap, samt det å synliggjøre laboratoriene i dagens samfunn.

NTNU, Trondheim v/ Hallvard Ødegaard. Ødegaard er professor (dr.ing) ved NTNU, og er særlig kjent for sitt arbeid med vannforsynings- og avløpsteknikk og vannrensing. I 2011 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for vannforskning, og har i tillegg mottatt en rekke priser for sin innsats i faget. For Vannringen foreleste Ødegaard om vannrenseanlegg, og forskjellige problemområdet knyttet til rensing av vann med tanke på drikkevannskvalitet.  Hovedvekten av foredraget lå på desinfeksjonsmetoder (klorering, UV-stråling og ozonering) og partikkelfjerning (gravitasjonsmetoder: sedimentering, flotasjon, sentrifugering og filtrering. Filtreringsmetoder: siling, dybdefiltrering, membranfiltrering).

Foredragene er lagt ut som PDF-filer, og krever innlogging.

 

Vannringen vil takke leverandørene fra Houm AS, Nerliens Meszansky AS, Metrohm Nordic AS, VMR international, Mettler Toledo, Matriks AS, Thermo Fisher Scientific CCD, Chiron, TM-autolab AS, og Perkin Elmer Norge AS for at de ble med oss på tur. De hadde stand i samme lokalet som foredragene ble holdt, og var tilgjengelig både torsdag og fredag.

 

Som vanlig ble det gjennomført gruppearbeid, og gruppene var næringssalter, metaller, fysisk-kjemisk, og kvalitet og data. Referater vil bli distribuert til deltakerne i etterkant av seminaret.

 

Det ble avholdt årsmøte for Vannringen 19. april. Møtereferat 2013 og årsberetning 2012 er tilgjengelig på hjemmesiden som PDF, og krever innlogging.

 

Vannringen har fått positive tilbakemeldinger på årets arbeidsseminar. Velkommen til nytt seminar i 2014.