Referat fra årsmøte i Vannringen 26. september 2011

 

Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm
Varighet: kl 1630-1710
Tilstede: 19 stk derav 11 medlemslaboratorier.

1. Konstituering

Innkallelse ble sendt ut til alle medlemmene 24.august 2011. Ingen årsmøtesaker kommet inn til årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer ble sendt ut 1 mnd før årsmøtet, alt pr epost. Årsmøte ble lagt til september i tilknytning til Labmessa Lab’11.

Vedtak: Innkalling til årsmøtet ble enstemmig godkjent.

2. Valg av funksjonærer

Styrets innstilling til møteleder: Svein-Harald Hammer

Styrets innstilling til sekretær: Liv Nesset

Valg av to stemmeberettigede til å underskrive årsmøtereferat: Edith Jacobsen og Liv Nesset.

Vedtak: Valgene av funksjonærer ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

3. Årsberetning 2010

Vedtak: Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

4. Regnskap 2010 og budsjett 2011

Regnskap 2010 og budsjett 2011 og revisjonsberetning ble lagt frem.

Kommentar til at budsjett for 2011 ble lagt fram noe sent på året, men det skyldes at årsmøtet holdes senere dette året.

Vedtak: Regnskap og budsjett ble godkjent av årsmøtet.

5. Fastsettelse av kontingent

Vedtak: Kontigenten opprettholdes som tidligere.

6. Vedtektsendringer

Forsalg til tilføyelser ble sendt ut til medlemmene 24.august 2011.

Styret har følgende tilføyelser til vedtektene:

Organisasjonsnummer føyes til på slutten av setningen i:

§1 Navn: ”Foreningens navn er Vannringen, Forening for norske vann- og miljølaboratorier, med organisasjonsnummer 996 704 025.

Vedtak: Enstemmig godkjent av årsmøtet.

§2 Formål: Ordet SFT byttes ut med KLIF.

Vedtak: Enstemmig godkjent av årsmøtet.

§5 Årsmøtet føyer til følgende: valg av styre, revisor, valgkomite og 2 til å underskrive referat fra årsmøtet.

En fra valgkomiteen får være med på arbeidsseminaret kostnadsfritt.

Vedtak: Enstemmig godkjent av årsmøtet.

7. Valg

Styret:

Svein-Harald Hammer – ikke på valg, 1 år igjen

Veronica Dalskau – ikke på valg, 1 år igjen

Johan P. Ahlin – tar gjenvalg, 2 år

Hilde Støen – ny, valgt for 2 år

Ingunn Holme – gjenvalg som revisor, 1 år

Liv Nesset – tar ikke gjenvalg

Valgkomite valgt av årsmøte: Liv Nesset, Eirin Pettersen, Dag Grønningen.

Vedtak: Valget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.